Algemene voorwaarden

Artikel 1.
Introductie
De organisatie
De opleiding wordt georganiseerd door het Enneagram College. Het Enneagram College draagt de eindverantwoordelijkheid over alle activiteiten welke onder deze naam vallen.

Vestigingsadres
Het Enneagram College is gevestigd: Wiepkingstraat 44, 7311 MN, Apeldoorn.

Telefoonnummer: 0651327949
KvK: 53737903

Artikel 2.
Deelnemersreglement
Bij online inschrijving voor een opleiding heeft de deelnemer kennisgenomen van het deelnemersreglement en voor akkoord aangevinkt.
Deelnemers welke zich telefonisch inschrijven voor een opleiding, verklaren zich zonder tegenbericht akkoord met de inhoud van het deelnemersreglement.

Artikel 3.
Certificering
De opleiding wordt afgesloten met een certificaat, onder voorwaarde dat de deelnemer 90% van de opleiding heeft gevolgd,  en aan de financiële verplichtingen heeft voldaan, het theorie examen met minimaal een voldoende heeft afgerond en aan de zelfwerkzaamheidsverplichtingen (groei-journaal) heeft voldaan zoals gesteld aan het begin van de opleiding.

Artikel 4.
Toegankelijkheid
Het bijwonen van de opleidingsblokken/modules is alleen toegestaan indien de deelnemer de deelnamekosten voor de opleiding volledig heeft voldaan, dan wel zich houdt aan de termijnbetalingen zoals bij inschrijving overeengekomen.
Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, heeft het Enneagram College het recht de deelnemer de toelating tot de opleiding te weigeren, dit onverminderd het recht alsnog gehele of betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen. Personen die geen geregistreerde deelnemer zijn, worden door de organisatie direct verwijderd.

Artikel 5.
Betalingsmogelijkheden
De deelnemer heeft meerdere mogelijkheden om aan de financiële verplichting te voldoen. Deze voorkeur is door deelnemer/cursist vooraf bekend gemaakt bij het Enneagram College:
betaling van het totaalbedrag ineens na ontvangst factuur
betaling in termijnen:
- betaling in maandelijkse termijnen (= totaalbedrag van de opleiding gedeeld door het aantal maanden dat de opleiding duurt). De termijn bedragen dienen voldaan te zijn voor aanvang van de module die in die maand valt. De factuur dient volledig voldaan te zijn voor aanvang van de laatste module.
Indien deelnemer/cursist zich niet houdt aan de maandelijkse betalingsplicht en er een achterstand in de termijnbetalingen optreedt, is het Enneagram College gerechtigd 6% rente te berekenen over het nog openstaande bedrag.

Indien deelnemer/cursist niet voldoet aan de betalingsverplichting en geen gehoor geeft aan de betalingsherinnering wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten hieruit voortvloeiend (zoals incassokosten, renteverlies, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) zijn voor rekening van de deelnemer/cursist.

Artikel 6.
Annuleringsregeling
Annulering door de deelnemer dient altijd schriftelijk per post te geschieden. Indien de opleiding reeds van start is gegaan is restitutie van reeds gedane betalingen niet meer mogelijk. Indien deelnemer heeft gekozen voor betalen in termijnen, is deelnemer bij annulering tijdens de opleiding alsnog verplicht de overige openstaande termijnen te voldoen. Bij annulering tot één maand voor aanvang van de opleiding worden reeds voldane betalingen minus € 125,- administratiekosten teruggestort.
In geval van annulering voorafgaand aan de opleiding, heeft de deelnemer te allen tijde het recht zich te laten vervangen door een andere, nieuwe deelnemer. Dit geldt voor de gehele opleiding en niet per module. Bij tussentijdse annulering gedurende het opleidingsjaar zal geen restitutie van de deelnamekosten plaatsvinden. In geval van overmacht (bijvoorbeeld ziekenhuisopname, sterfgeval enz.) zal een en ander aan de directie van het Enneagram College worden voorgelegd.

Artikel 7.
Facturen
De deelnemer ontvangt eenmalig een factuur. Bij verlies of vermissing van de factuur worden € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Voor wijzigingen in de tenaamstelling en/of adresgegevens achteraf wordt per factuur € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 8.
Aansprakelijkheid
De deelnemer neemt vrijwillig deel aan alle activiteiten die tijdens de opleiding worden georganiseerd. Het Enneagram College is niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van het Enneagram College, voor enige directe en/of indirecte schade tijdens en/of na de opleidingsdagen, door welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom van) de opdrachtgever en/of deelnemer en/of mede faciliterende organisatie.
Het Enneagram College is evenmin aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever en/of deelnemer hebben/heeft geleden ten gevolge van het niet doorgaan van (delen van) de opleiding.
Het Enneagram College is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de deelnemer na of tijdens de opleiding met de opgedane kennis en aangeleerde vaardigheden doet.

Het Enneagram College verplicht deelnemers tijdens het volgen van de opleiding een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Artikel 9.
Auteursrechten
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan het opleidingsmateriaal en/of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken dan wel te verveelvoudigen of te gebruiken voor trainingen, opleiding, lezingen en/of workshops die niet door Het Enneagram College worden verzorgd.

Artikel 10.
Schorsing
De directie van het Enneagram College behoudt zich het recht voor deelnemers te schorsen of van de opleiding te verwijderen indien zij door hun gedrag de opleiding, deelnemers, trainers en/of organisatie medewerkers ernstig schaden of onterecht in diskrediet brengen. De deelnemer kan direct de toegang ontzegd worden door de daartoe bevoegde personen. De deelnemer ontvangt na schorsing of verwijdering een schriftelijke bevestiging van de maatregel. In het geval van schorsing is restitutie van reeds voldane opleidingskosten niet mogelijk.

Artikel 11.
Behandeling deelnemersgegevens
In navolging van de wet Persoonsregistratie (bescherming privacy) worden deelnemersgegevens vertrouwelijk behandeld en niet zonder toestemming van de desbetreffende deelnemer aan derden (ter inzage) verstrekt. Iedere deelnemer heeft recht op inzage van alle op hem of haar betrekking hebbende stukken.

Artikel 12.
Wijziging of aanpassing
Het Enneagram College behoudt zich het recht voor de opleiding en of een opleidingsmodule voor aanvang af te gelasten. In geval van afgelasting ontvangt de deelnemer reeds betaalde deelnamekosten terug.
Het Enneagram College behoudt zich te allen tijde het recht voor wijzigingen of aanpassingen binnen de opleiding aan te brengen.

Artikel 13.
Verzuim
Voor verzuimde opleidingsdagen vindt geen terugbetaling plaats. Mits mogelijk binnen de programmering wordt de deelnemer in de gelegenheid gesteld verzuimde lessen in te halen.

Artikel 14.
Klachten
Eventuele klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directie. Op geschillen die hieruit voortkomen is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 15.
Reclame
Het is deelnemers niet toegestaan om gedurende de opleiding reclame te maken voor eigen trainingen/opleidingen en/of eigen producten ter verkoop aan te bieden richting mede cursisten en/of andere aanwezigen.

Artikel 16.
Klachten
Voor de behandeling van klachten heeft het Enneagram College de volgende procedure:
Klachten of aanmerkingen tijdens de opleiding over de inhoud ervan kan je doorgeven aan je groepscoach. Deze bespreekt dat met de juiste persoon(en). Je krijgt via de groepscoach een reactie op je klacht. Bij klachten over de groepscoach of klachten die je niet binnen de opleiding wilt bespreken kan je terecht bij de klachtencommissie die wordt voorgezeten door de juridisch adviseur van het Enneagram College.
Klachten over de coaching of de trainer kan je kwijt bij de trainer van jouw opleiding of bij de directie van het Enneagram College.
Klachten over de organisatie die te maken hebben met de directie kan je bespreken met de juridisch adviseur van de klachtencommissie. Deze zal de klachten in behandeling nemen en waar en indien mogelijk actie ondernemen.

Artikel 17.
Onvoorziene gevallen
In gevallen waarin dit reglement en alle bijbehorende foldermateriaal over deze opleiding niet voorziet, beslist de directie.

Wij wensen u een inspirerende opleiding toe!